Lesreglement

Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten, een half lesuur derhalve 30 minuten. U heeft respectievelijk 60 en 30 minuten de beschikking over de baan.
De leerling moet lid zijn van de tennisvereniging voordat zij deel
mogen nemen aan een lescyclus. Beëindiging van de
training betekent niet automatisch dat het lidmaatschap wordt
opgezegd.
Na het bekend maken van de lesindeling kan men niet meer
afzeggen voor die lessenserie.
Bij annulering van de cursus door de leerling (force majeur) wordt
na verrekening van reeds verkregen lessen op de resterende
cursuskosten een 50/50 regeling toegepast. Bij gedwongen
annulering van de cursus kan de leerling, uiteraard in overleg met
en na goedvinden van de betreffende leraar, voor het resterende
gedeelte van de cursus een vervanger aanwijzen. De verrekening
van de kosten wordt hierbij door de oorspronkelijke leerling
geregeld.
Klassikale les is een lesuur van 30 of 60 minuten aan meer dan
twee leerlingen.
Individuele lessen zijn strikt persoonlijk.
Niet verschijnen op de les is voor rekening van de leerling.
Eventuele afmeldingen dienen 24 uur van te voren te geschieden,
zodat er indien mogelijk een inhaalles kan worden afgesproken.
Voor lesuren die door slechte weersomstandigheden geen
door­gang kunnen vinden, gelden de navolgende regels:
–  Bij individuele lessen worden alle lessen ingehaald.
–  Bij klassikale lessen zal de trainer aan het eind van de lesperiode
trachten gemiste lessen in te halen. Hij zal er op deze wijze voor
zorgen dat tenminste 90% van de afgesproken lessen doorgang
zal vinden.
Doorgang van de les wordt bepaald door de tennisleraar in
samenspraak met de accommodatiecommissie. In geval van bijv.
langdurige sneeuw kan men de website www.stefanjorna.nl
raadplegen. In alle andere gevallen zal de leraar tijdig
afbellen/e-mailen. Wanneer u geen bericht heeft ontvangen, kunt
u er vanuit gaan dat de les doorgaat.
Leerlingen betalen in een groep van 5 voor 6 personen en in een groep van 7 voor 8 personen. Hier kan tijdens de lesserie nog iemand instromen of een inhaler worden neergezet.
Betaling zal via facturatie worden voldaan door uw trainer of op aanvraag via automatische incasso.
De vakanties/vakantiedagen worden in de nieuwsbrief (1e tennisles)
bekend gemaakt. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer, regelt deze
een invaller of haalt hij deze les in op een nader te bepalen
datum/tijdstip of vindt restitutie van het lesgeld plaats.
Klachten in het algemeen en over het onderwijs in het bijzonder
kunnen door de leerlingen, vereniging of parkdirectie, na overleg
met de leraar worden ingediend bij het bestuur van HTC Son
Tennis.
De groepsindelingen worden samengesteld door de trainers in
overleg met de technische commissie. Tussentijdse wijzigingen
in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien
een trainer dit wenselijk acht. De betreffende cursisten worden
hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht door de trainer. Wij
willen streven naar indeling in groepen van 4 of 8 deelnemers.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan indeling in kleinere
of grotere groepen noodzakelijk zijn. Groepen van 8 kunnen tot
maximaal 10 deelnemers opgevuld worden.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Tennisschool
Stefan Jorna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen. 
Alle lessen in de winter zullen buiten op de
kunstgrasbanen worden gegeven. De lessen in het najaar/winter
kunnen daarnaast ook, bij voldoende ruimte in de hal, op de
binnenbanen worden gegeven.
Alle foto’s en filmpjes die tijdens de training worden gemaakt
mogen door de tennisschool gebruikt worden voor
promotiedoeleinden. Indien dit niet gewenst is dient dit
voorafgaand aan de trainingscyclus doorgegeven te worden
aan de tennisschool.
De persoonsgegevens van de leerlingen worden niet aan andere
partijen verstrekt. Deze zijn alleen voor het gebruik van
de tennisschool.
Bij de seniorengroepen kan de tennisschool één van de lessen
vervangen voor een trainingsavond. Tijdens deze avond zullen
alle seniorenleerlingen 2 uur lang trainen. Deze les zal niet op een
ander moment worden ingehaald.
De trainers kunnen bij ziekte of uitval een vervangende trainer
regelen die hun lessen overneemt of een inhaalmoment aanwijzen
waarop de les kan worden ingehaald.